Stanovy sdružení

Stanovy sdružení
„Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku“
Preambule
Občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku“ je volné účelové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje stejné či podobné smýšlení o nezbytnosti zachovat zdravou kvalitu bydlení a životního prostředí v Troubsku, jakož i v jejich okolí. Všichni členové sdružení se na základě své svobodné vůle hodlají zasazovat o zachování zdravého životního prostředí, ochranu veřejného zdraví a zachování nejvyšší kvality bydlení v uvedené lokalitě a usilovat, aby tyto hodnoty nebyly narušovány při rozvoji podnikání a výstavby.

I.
Název a sídlo sdružení
Název sdružení zní: „Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku“.
Sídlo sdružení je: Hodakova 27, 664 41 Troubsko
II.
Účel a cíl sdružení
Účelem sdružení je vytvořit spojením osob stejného smýšlení a vůle organizaci způsobilou dovolenými postupy a zákonnými prostředky veřejně jednat s cílem ochránit nejvyšší kvalitu bydlení a životního prostředí v Troubsku a v přilehlých lokalitách před veškerými podnikatelskými záměry, investičními akcemi a stavbami, zvláště pak výstavbou rychlostní komunikace R 43 navrhované v trase Troubsko, Bystrc, Kníničky, Jinačovice a Kuřim, mimoúrovňové křižovatky mezi Troubskem a Bosonohami, jihozápadní tangenty ve směru Troubsko, Ostopovice, Moravany a rozšíření dálnice D1 na šest pruhů, způsobilými tuto kvalitu bydlení ohrozit, případně ohrozit veřejné zdraví nebo životní prostředí. Posláním sdružení je též ochrana přírody a krajiny ve výše uvedené oblasti, ochrana majetku členů včetně vyjadřování se k řízením podle stavebního zákona, například k územním plánům. Předmětem činnosti sdružení je tedy ochrana veřejných zájmů chráněných podle platné legislativy České republiky a Evropské unie.

Sdružení hodlá svou činností získávat podporu veřejnosti, jiných zájmových organizací činných v ochraně životního prostředí a ekologie, orgánů města Brna, městských částí města Brna a příměstských obcí, státních orgánů i různých organizací k naplnění shora uvedeného cíle a fakticky tak realizovat obsah Aarhuské úmluvy, tedy zajistit zpřístupňování informací o životním prostředí veřejnosti, aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí a právní ochranu v záležitostech životního prostředí dle vnitrostátního, jakož i komunitárního práva.

Podle potřeby se sdružení hodlá obracet i na orgány a organizace činné v průběhu přípravy a realizace těch podnikatelských záměrů a výstavby, které by mohly mít negativní dopad na zdravé životní prostředí uvedeného regionu a současně se v této souvislosti i vyjadřovat či připomínkovat všechna rozhodnutí i opatření, která budou příslušnými subjekty učiněna a být v těchto případech i účastníkem řízení.

Zmíněnou činností tak chce sdružení dosáhnout vytčeného cíle, kterým je účinná ochrana nejvyšší kvality bydlení před všemi aktivitami, které ji mohou snižovat či poškozovat.


III.
Práva a povinnosti členů sdružení
Členem sdružení se může stát každý občan České republiky, který v době vstupu do sdružení dosáhl 15 let nebo libovolná právnická osoba se sídlem v České republice bez ohledu na právní formu nebo účel, pro který byla zřízena nebo organizační složka zahraniční právnické osoby, jejíž sídlo je v České republice. Tyto fyzické a právnické osoby se mohou stát členem sdružení na základě svobodného písemného projevu vůle stát se členem sdružení podáním písemné přihlášky, jejíž součástí je závazek jednat k dosažení účelu sdružení a dodržovat stanovy sdružení.

Členství ve sdružení vzniká doručením písemné přihlášky sdružení a zaplacením zápisného, nebylo-li výkonným výborem prominuto.

Každá fyzická a právnická osoba vstupuje do sdružení svobodně a dobrovolně a jako člen sdružení může z něho kdykoli vystoupit písemným oznámením o vystoupení ze sdružení.

Členství ve sdružení zaniká
a) písemným oznámením o vystoupení ze sdružení doručeným sdružení
b) vyloučením
c) smrtí

Každý člen sdružení je od okamžiku vzniku svého členství povinen jednat v zájmu sdružení a v souladu s účelem a cílem, pro který bylo založeno a dodržovat stanovy sdružení.

S účastí ve sdružení nejsou spojena žádná zvláštní práva kromě těch, která pro každého účastníka vyplývají přímo ze zákona. Sdružení svým členům neposkytuje žádné výhody.

Člen sdružení, kterému vznikne v souvislosti s účastí ve sdružení nebo jednáním v souladu s účelem sdružení občanská nebo jiná újma, má právo obrátit se na výkonný orgán sdružení se žádostí o poskytnutí pomoci. Sdružení je povinno prostřednictvím svého výkonného orgánu v mezích svých možností a zákona pomoc poskytnout nebo projednat či zprostředkovat poskytnutí pomoci včetně právní pomoci u osob způsobilých takové pomoci. V této souvislosti však sdružení nevznikají žádné závazky týkající se poskytnutí jakýchkoli náhrad nebo jiných peněžitých plnění poškozenému nebo za poškozeného.

Člen sdružení, který hrubě poruší své povinnosti tím, že prokazatelně jedná proti zájmům a cílům sdružení nebo který svým jednáním veřejně poškozuje zájmy sdružení, jeho pověst nebo pověst jiného člena sdružení, může být výkonným orgánem sdružení vyzván, aby své jednání tomuto výkonnému orgánu vysvětlil nebo aby ze sdružení vystoupil. V případě, že tak neučiní, může sdružení rozhodnout o jeho vyloučení.

Každý člen sdružení je povinen přispět na náhradu běžných nákladů činnosti sdružení a výdajů spojených s činností sdružení peněžitým členským příspěvkem a zápisným , jejichž výše a frekvence placení (týká se členského příspěvku) je určována opatřením výkonného výboru. Toto opatření stanoví i splatnost členského příspěvku. Výkonný výbor může zaplacení členského příspěvku prominout. Nezaplacení členského příspěvku do jednoho roku ode dne jeho splatnosti poté, co byl člen sdružení o zaplacení písemně upomenut, je důvodem pro vyloučení člena ze sdružení.

O vyloučení rozhoduje výkonný výbor sdružení. Rozhodnutí musí být vydáno písemně, odůvodněno a doručeno vyloučenému členovi do vlastních rukou. Proti rozhodnutí o vyloučení může podat vyloučený člen odvolání do jednoho měsíce od jeho doručení k shromáždění členů prostřednictvím výkonného výboru. Shromáždění členů rozhodnutí výkonného výboru potvrdí nebo zruší na svém nejbližším jednání.IV.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:

1. Shromáždění členů
2. Výkonný výbor (statutární orgán)
3. Předseda sdružení

Shromáždění členů
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem sdružení.

Shromážděn členů je tvořeno všemi členy sdružení.

Shromáždění členů svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 1x za kalendářní rok a to písemnou pozvánkou s uvedením dne, hodiny, místa jednání a navrženým programem jednání.

Shromáždění členů může být také svoláno výkonným výborem a to tehdy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů sdružení.

Shromáždění členů volí výkonný výbor a z jeho řad předsedu sdružení a též je odvolává, volí a odvolává kontrolní komisi, schvaluje a mění stanovy sdružení, schvaluje zprávu o hospodaření s prostředky sdružení, rozhoduje o hlavních úkolech sdružení, o dobrovolném rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením a dále rozhoduje v případě rozpuštění sdružení o způsobu vypořádání jeho majetku.

Na shromáždění členů má každý člen 1 hlas.

Shromáždění členů je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě, že se na shromáždění členů nedostaví nadpoloviční většina členů sdružení, výkonný výbor takové shromáždění rozpustí a svolá nové v náhradním termínu. Náhradní shromáždění členů se však může konat nejdříve za 10 dnů po rozpuštěném shromáždění. Svolání náhradního shromáždění členů provádí výkonný výbor stejným způsobem jako svolání shromáždění členů. Náhradní shromáždění je usnášení schopné za každé účasti. Shromáždění členů a náhradní shromáždění členů se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Hlasovací právo mají jen ti členové, kteří ke dni konání shromáždění členů nebo náhradního shromáždění členů mají zaplacen členský příspěvek na daný kalendářní rok.

Jednání shromáždění členů řídí předseda sdružení nebo člen výkonného výboru, který byl k tomu výkonným výborem pověřen. O jednání shromáždění členů jakož i jednání náhradního shromáždění členů se pořizuje zápis, jehož správnost a úplnost ověřuje předseda sdružení nebo člen výkonného výboru, který řídil jednání shromáždění členů či jednání náhradního shromáždění členů a 2 ověřovatelé zápisu zvolení z řad členů sdružení přítomných na jednání shromáždění členů nebo náhradního shromáždění členů. Zápisy se archivují po celou dobu trvání sdružení a každý ze členů sdružení má právo žádat výkonný výbor, aby mu byla poskytnuta jeho kopie.

Výkonný výbor
Statutárním orgánem sdružení je výkonný výbor.
Za výkonný výbor jedná předseda sdružení. nebo 2 členové výkonného výboru. Provádí veškeré právní úkony a podepisují listiny a jednají ve všech záležitostech sdružení s orgány státu a s jinými orgány či organizacemi.

Výkonný výbor řídí činnost sdružení v době mezi konáním shromáždění členů.

Výkonný výbor má 3 až 9 členů, jejichž funkční období činí 2 roky. Členem výkonného výboru může být pouze člen sdružení starší 18 let. Výkonný výbor je volen shromážděním členů nebo náhradním shromážděním členů.

Členství ve výkonném výboru je dobrovolné a s výkonem funkce nejsou spojeny žádné odměny či jiné výhody. Každý z členů výkonného výboru má pouze nárok na náhradu nákladů, které ze svého v zájmu sdružení prokazatelně vynaložil při plnění výkonu funkce člena sdružení. V případě, že za účelem plnění výkonu funkce člena výkonného sdružení konal pracovní cestu, má nárok na náhradu cestovních výdajů podle předpisů o cestovních náhradách platných v době konání cesty.

Každý z členů výkonného výboru je povinen účastnit se schůzí výkonného výboru nebo svoji neúčast řádné omluvit.

Člen výkonného výboru může ze své funkce kdykoli odstoupit. Jestliže během funkčního období klesne počet členů výkonného výboru pod tři, potom je předseda sdružení povinen svolat shromáždění členů za účelem provedení doplňujících voleb.

Výkonný výbor zajišťuje veškeré běžné záležitosti sdružení, vede členskou agendu, zajišťuje hospodaření sdružení, sestavuje veškeré koncepční materiály v souladu s účelem a cílem sdružení, podává petice, písemné návrhy nebo jiná podání určená státním a jiným orgánů nebo jiným organizacím, sestavuje návrhy na změnu stanov a veškeré podklady pro jednání shromáždění členů.

Výkonný výbor zasedá zpravidla 1x měsíčně, nejméně však 1x za čtvrtletí. Schůze výkonného výboru svolává předseda sdružení nebo jiný člen sdružení, který je předsedou pověřen k jeho zastupování nebo který je výkonným výborem pověřen k zastupování předsedy v době jeho nepřítomnosti nebo při dočasném neobsazení funkce předsedy sdružení. Není-li jich, svolává schůzi výkonného výboru nejstarší člen výkonného výboru. Výkonný výbor může podle projednávaného programu na své zasedaní pozvat další členy sdružení, experty nebo hosty.

Výkonný výbor se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výkonného výboru a usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výkonného výboru.

Výkonný výbor při své komunikaci se členy sdružení může namísto písemné formy použít alternativní komunikační prostředky, například elektronickou poštu a Internet.


Předseda sdružení
Předsedu sdružení volí ze členů výkonného výboru shromáždění členů nebo náhradní shromáždění členů na dobu 2 let. Funkce předsedy sdružení je dobrovolná a s jejím výkonem není spojena žádná odměna. Předseda sdružení, který je současně členem výkonného výboru, má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů jako kterýkoli člen výkonného výboru.

Předsedu sdružení zastupuje člen výkonného výboru, kterého určí nebo člen výkonného výboru určený výkonným výborem nebo není-li jich, nejstarší člen výkonného výboru.

Předseda sdružení svolává a řídí jednání výkonného výboru, nestanoví-li stanovy jinak, drží a opatruje veškeré písemnosti sdružení. Přijímá písemnosti pro sdružení a vede archiv sdružení.

V době mezi zasedáními výkonného výboru vykonává předseda všechny jeho pravomoci. Jeho opatření přijatá mezi těmito zasedáními, může nejbližší zasedání výkonného výboru zrušit.

V.
Hospodaření sdružení
Sdružení je nevýdělečným a nepodnikatelským subjektem, který si opatřuje prostředky na úhradu vlastních nákladů a výdajů vzniklých při dosahování účelu a cíle sdružení. Zdrojem prostředků sdružení jsou vedle členských příspěvků dary členů sdružení nebo dary osob podporujících účel a cíle sdružení. Dary poskytnuté sdružení musí být doloženy darovací smlouvou nebo jinou listinou, která ji nahrazuje. Zdrojem prostředků sdružení jsou i dotace a subvence či příjmy z grantů.

Sdružení hospodaří podle platné legislativy, má možnost sdružovat prostředky se subjekty podporujícími účel a cíle sdružení, k naplnění účelu a vytčeného cíle může sdružení přijímat dotace a finanční prostředky z grantů.

Sdružení vede účetnictví podle příslušných právních předpisů.

Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor a předseda sdružení.

Výkonný výbor může rozhodnout, že účetnictví sdružení povede odborně způsobilá osoba oprávněná k této činnosti podle zvláštních předpisů. Náklady na takový způsob vedení účetnictví jsou součástí nákladů na činnost sdružení.

Sdružení je plátcem daní podle příslušných předpisů. Styk sdružení s finančním úřadem a potřebná daňová hlášení provádí předseda sdružení nebo výkonným výborem stanovený zmocněnec.

Hospodaření sdružení reviduje nejméně 1x ročně kontrolní komise, přičemž správu o výsledku revize předkládá shromáždění členů. Kontrolní komisi, která má 3 členy, volí ze svého středu shromáždění členů. O volbách do kontrolní komise platí obdobně ustanovení stanov o volbách výkonného výboru. Členem kontrolní komise nemůže být člen výkonného výboru.

VI.
Přechodná ustanovení
Po dobu od vzniku sdružení do doby prvního jednání shromáždění členů vykonává působnost výkonného výboru přípravný výbor občanského sdružení, který jeho vznik inicioval.

Funkci předsedy sdružení pak vykonává ustanovený zmocněnec přípravného výboru.

Přípravný výbor rovněž schvaluje veškeré změny a doplňky těchto stanov a to do doby prvního jednání shromáždění členů.

Zvolením řádného výkonného výboru a předsedy sdružení zanikají veškeré pravomoci přípravného výboru a ustanoveného zmocněnce.

VII.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy podléhají registraci Ministerstvem vnitra České republiky, které ji vyznačí na jednom ze dvou zaslaných exemplářů stanov.

Veškeré změny a doplňky stanov se po jejich schválení orgánem sdružení postupují oznámením Ministerstvu vnitra ČR.

Není-li v těchto stanovách výslovně upravena některá záležitost týkající se právních poměrů sdružení a jeho členů, platí ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem sdružení dne 25.11.2004V Troubsku dne 15.12.2004