Územní plán BSRA

Územní plán Brněnské sídelní regionální aglomerace

Jediným platným a relevantním územním plánem velkého územního celku je tzv. Územní plán velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace, který schválila vláda republiky v roce 1985 a jehož platnost vláda prodloužila do roku 2010.

V tomto územním plánu se o směru R43 (někdy také nazývaném severozápadní tangenta Brna) uvádí:

"... v severozápadním sektoru [okolo Brna] je dopravní řešení tangenty z hlediska regionálních vztahů nevýznamné a nepřevyšuje nutnost řešení vnitroměstských vztahů v souvislosti s výstavbou sídlišť v tomto prostoru. Její výběr se proto ponechává dlouhodobému výhledu"

a

"...směr Brno - napojení na R35 nepatří mezi ty směry, které mají mezinárodní význam... a ...tento význam v dohledné době nenabude ...".

Je odtud jasné, že regionální, nadregionální či dokonce transevropský význam R43 nebyl v minulosti při schvalování územního plánu dokumentován a tedy nebyl jako závazný a schválený vložen do územního plánu.

Tedy v platném územním plánu komunikace tohoto typu neexistuje a nesmíme se nechat zmást označením R43 na výkrese územního plánu. Závazná textová část územního plánu, kde se podává výklad k tomu, co je míněno pod R43 (viz výše) jasně dokumentuje, že tímto územním plánem nebyla schválena žádná regionální, nadregionální či dokonce transevropská komunikace.